Sunday, October 13, 2013

ብህልቒት ኤርትራዊያን መንእሰያት ኣብ ላምፐዱሳ ኢጣልያ ፤ መን ኢዩ ተሓታቲ ፧

312 ሬሳ ግዳያት ኤርትራዊን ብምትሕብባር ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ካብ ባሕሪ ምስ ወጽአ
"ግደ ሓቂ ንምዝራብ
ብድሕሪት ሰይጣን ብቕድሚት ባሕሪ"
 
  ዕሊ 300 ኣዴታትን ህጻናትን ዝርከቡዎም መንእሰያት ኤርትራ ካብ’ቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ዲክታቶር ኢሳያስ እንክሃድሙ ኣብ ኣፍ ደገ ዓዲ ጣልያን ባሕሪ ውሒጡዎም ሞይቶም። ብዘይካ’ቲ ኣረሜናዊ መንግስቲ ዓለም ብምልእታ ርእያቶ፡ ሰሚዓቶ ሓዚና። ዓሊቓ። ሕልና ምልእቲ ዓለም ዝነቕነቐ ግዙፍ ጥፍኣት ሰብ እዩ ከኣ ተባሂሉ። ካብ ማይ ደም ዝሓፍስ ኴይኑ ብፍላይ ንሕና ኤርትራውያን ብርቱዕ ተተንኪፍና። ሓዚን’ና ጸጕርና ነጺና። ኣልቂስና፡ ግጥምታት ገጢምና፡ ተጻሪፍና፡ ኣስካሕካሒ ስእልታት ኣብ ፈቐዶኡ ለጢፍና። ምእንቲ ምዉታትና ጸሊና። ግርም ክኢልናዮ’ውን። ብዛዕባ ንጥፈታተን ሓንቲ’ኳ ሰሚዕናለን ዘይንፈልጥ ውድባት፡ ማሕበራት ሓዘነን ክገልጻ ብቕ ብቕ ክብላ ርኢና። ክሳብ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ንምግባር መንግስቲ ዝኸፍሎ ምምላስ ሬሳታት ናብ ኤርትራ ይጠልባ ኣሎዋ ሽሕ’ኳ ሕልሚ ደርሆ ምዃኑ ዝፈልጣ እንተኾና። ንመጠረስትኡ ከኣ ነዝማድ መወት’ቲ ጽንዓት ይሃቦም፡ ንመወት’ቲ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኢልና። ነቶም ዝተረፍና ከኣ ኣምላኽ ባዕሉ ከርህወልና ለሚን’ና። ዝሞተ ምስተቐብረ ግን ክሕሸና እዩ ጊዜ ዘሕውዮ ሓዘንን ቃንዛን የሎን። ናብ’ቲ ልሙድ መዓልታዊ ናብራና ከኣ ክንኣቱ ኢና።
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ቕዝፈት ቅድሚ ሔዚ’ውን በጺሑና እዩ። ሽዑ’ውን ብዙሕ ሓዚን’ናን፡ ጸጕርና ነጺናን፡ ኣልቂስናን ተጻሪፍናን ኢና። ንስድራ ቤት ምዉታት ኣጸናኒዕናን፡ ንምዉታትና መንግስተሰማያት ከዋርሶም ጸሊናን ነቶም ዝተረፍና ከኣ ኣምላኽ ምሕረቱ ክገብረልናን ጸሊና ኢና። ቀስ ኢልና ከኣ ናብ’ቲ ልሙድ መዓልታዊ ህይወትና ኣቲና። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኾነ ፈረንሳውያን ድሮ ዝኾነ፡ ድሮ ዝተራእየ (déjà vu) ይብልዎ። እዚ’ውን እቲ ናይ መወዳእታ ቕዝፈት መንእሰያትና ኣይክኸውንን እዩ። መልቀስቲ፡ ገጠምቲ፡ ደረፍቲ፡ ተጻረፍቲ ብገናኡ ተዳልዉ። ፖለቲከኛታት ድሮ ድርሳናትኩም ድረሱ። ጋዜጠኛታት ርእሰዓንቀጻትኩም ጽሓፉ። እቲ ንመንእሰያትና ናብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ቕዝፈት ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ኣኽላባት ከም ድላዮም ይንብሑ ንሱ ኣብ መገዱ ቀጻሊ ምዃኑ ሓያሎ ሻዕ ኣረዲኡና እዩ።
ሽግርና ሰብ ዝሰርሖ እዩ። ስለ’ዚ ከኣ ሰብ ዝፈትሖ። ኣምላኽ የርህዎ! ሕልናኡ ናይ ዝዓረበ መህደሚ እዩ። ኣምላኽ ንዘይሰርሖ ሽግር ስለምንታይ ኣምላኽ ዘርህዎ? ስለምንታይ ባዕላትና ንዝሰራሕናዮ ሽግር ናብ ኣምላኽ ንድርብዮ? ወለዲ ጽንዓት ይሃቦም! ምዉታትና መንግስተ ሰማያት የዋርሶም! … እዘን ቃላት እዚኣተን’ስ ንወለድን ንመወትን ከደዓዕሳ ድየን? ነቶም ወለዲ ደቆም ክመልሳሎም ድየን? እቶም ኣብ ባሕሪ ዝሰጠሙ መንእሰያት እኮ ንመንግስተ ሰማያቶም ኣብ መሬት እዮም ደልዮማ!
እሞ እንታይ ግበሩ ኢኻ ትብለና ዘሎኻ? ዝብል ሕቶ ከተሕሸሽኹ እስምዓኒ። እቲ ሓቂ ንንገሮም። ሃገር ንበላዕቲ ሓዲግካ ምህዳም መሰረታዊ ፍታሕ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ንህይወት ሓደገኛ እዩ። ነዚ ሓቂ’ዚ ንንገሮም።
ነቶም ብምድረበዳን ባሕርን ዝኹብሉሉ ዘሎዉ መንእሰያት ኣፍና መሊእና ነዚ ሓቂ ክንብሎም ዘየኽኡሉና ሓደ ክልተ ስክፍታታት ኣሎዉ። “ንስኻትኩም ኣብ’ዚ ኣብ ሃገረ ሰላምን ነጻነትን ጽጋብን ኣሎኹም። ስለምንታይ ንዓና ነዚ ክትነጽጉልና ትደልዩ? ንስኻትኩም ኣብ’ዚ ጥዒሙኩም ኣጣጢሕኩም ንሕና ምእንታኹም ክንስዋእ ክትሓቱና’ስ ፍትሒ ድዩ? … ” ንገለ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ሕቶ። እወ፡ ብዝምድናዊ ኣዘራርባ እዚ ሓቂ እዩ። ብዝምድናዊ ኣዘራርባ ጥራሕ ግን። ዝኾነ ስደተኛ፡ ኣብ ውሽጢ ነፍሱ ሓቀኛ ሰላምን ቅሳነትን የብሉን። እቲ ኣብ ናይ ሔዚ ኤርትራ ዝቕመጥ ዘሎ ግን ንውሽጣዊ ቅሳነት ብሕብስቲ እንተተለዊጡ ከም ኣዎንታዊ ነጥቢ ክወሰድ ይከኣል ይኸውን። እቲ ኣውሮጻዊ ዘይቅሳነት ኣብ ልዕሊ’ቲ ናይ ውሽጢ ኤርትራ ዘይቅሳነት ብልጫ ክህልዎ ይኽእል። እንተኾነ ነዚ ዝኽፈሎ ዕዳ ኣሎዎ። ሞት። ኣብ ሞት ዝኾነ ብልጫ የሎን። ኣብ ልዕሊ’ዚ፡ ዋላ’ውን እቲ ተሰዳዲ ምስ ህይወቱ ናብ ኣውሮጳ ይብጻሕ፡ ንሱ እቲ ካብ ዓዲ ዝተበገሰ ሰብ ኣይኾነን። ንሱ ኣብ መንገዲ ነፍሱ ተቐቲላ ጽላሎት ነፍሱ ጥራሕ እያ ናብ ኣውሮጳ እትበጽሕ። ብዙሓት ከኣ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ክፍጸም ዝሓለምዎ ቁጠባዊ ሕልሚ ከይተፈጸመ ምስ ተረፈ ኣብ ስነኣእምሮኣዊ ጸቕጥን ነፍሰ ቅጥለትን ዝበጽሑ ኣሎዉ። ኣብ’ዛ ኣነ ዝቕመጣ ንእሽቶይ ከተማ ሰሜናዊ ሄሰን ብባሕሪ ኣቢሎም ናብ ዓዲ ጣልያን ዝኣተዉ፡ ኣሰር ኣጻብዕቶም ብሓዊ ኣቃጺሎም ናብ ጀርመን ዝቐጸሉ ገለ ሽሞንተ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ኣሎዉ። ክሳብ ብወግዒ ከም ስደተኛታት ዝፍለጡ ከኣ ክመሃሩ ይኹን (መባእታዊ ትምህርቲ ቋንቋ’ውን ከይተረፈ) ክሰርሑን ኣይተፈቕደሎም። እቲ ምምሕዳር ስደተኛታት ሕጋዊ ኣተሃላልውኦም ክሳብ ዝረጋገጽ ምስ ህዝቢ ዝወሃሃድሉ መሳርሒ ቋንቋ ክህቦምን ምእንትኡ ገንዘብ ከጥፍእን ኣይደለየን። ክሳብ እዚ ዝኸውን ከኣ እቲ ዝተቓጸለ ቈርበት ኣሰር ኣጻብዕቲ ተቐሊጡ እቲ ሓቀኛ ኣሰር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክወጽእ እዩ! ድሕር’ዚ ከም ዘይሕጋዊ ነበርትን መደናገርትን ተወሲዶም ከም ስደተኛታት ቅቡላት ክኾኑ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ። ብመሰረት’ቲ ዘሎ ሕጊ ድማ ናብ ዓዲ ጣልያን ክምለሱ እዮም። ነቲ ምዕዛምን ሸንኮለልን ምጻሩ ከቢድ እዩ። ሓደ ቅድም’ዞም ናይ ሕጂ ጉጅለ ዝመጸ፡ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ሰንፈለል ዝበለ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ብፍቓዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ። ቅድሞ ምኻዱ፡ “ክልተ ዓመታት ህይወተይን 15,000 ዶላርን ንከንቱ ሓሺሸ፣ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቐ፣ ኣብ ነፍሰይ ዘይጠፍእ ስንብራት ጽልኢ ሓንጢጠ ሕጂ ነቲ ዝተረፈ ጥዕናይ ክዕቕብ ናብ ዓደይ እምለስ ኣሎኹ። ቁጠባዊ ኩነታተይ ከማሓይሽ እውን ካብ ኣብ’ዚ ኣብ ዓደይ ዘሎ ዕድል ይዓቢ” ኢሉኒ። ፍርቂ ኢትዮጵያዊ ፍርቂ ኤርትራዊ እዩ።
እቲ ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን እቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ። ካብ’ቲ ቅድሚ ሕጂ ነዚ መንግስቲ ዝገለጽኩዎን ዝጸረፍኩዎን ዝጸላእኩዎም መግለጽን ጽልእን የብለየን። እቲ ብዛዕባ’ዚ መንግስቲ’ዚ ክበሃል ዝኽእል ተባሂሉ ክደጋግም እንተዘይኴይኑ ብሓዊ ዝብሎ ሓዲስ ነገር የብለይን። እንተኾነ ነቲ ኣብ ላምፐዱዛ ዝኾነ ህልቂት ጠንቁ ብደፈናኡ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ክንድርብዮ ኣይንኽእልን። ንሕና ኵላትና- እቶም ብዛዕባ ሓደገኛነት ናይ’ቲ መገሻ ዘየፍለጥናዮም፣ እቶም ብዛዕባ ኢምንትነት ናይ’ቲ መገሻ ዘይሓበርናዮም፣ እቶም ነቲ መገሻ’ዚ ከሰላስሉ ገንዘብ ዝለኣኽናሎም ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ህልቂት’ዚ ኢና። ብፍላይ ድማ እተን ኣብ ዘየሎ ስልጣን ሕድሕደን ዝፈሓናጠራን፡ ኣብ ሓጨቕ መጨቕ ክናታረኻ ዝውዕላን፣ ነቲ መንእሰይ ካብ ምህዳም ንላዕሊ ከይሓስብ ዝገበራኦን ተስፋ ዘቝረጽኦን ተቓወምቲ ኢና በሃልቲ ውድባት ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ቅትለት’ዚ እየን።
ህጻናት ግዳያት እቲ ሓደጋ ባሕሪ
እቶም ሓደገኛነት ናይ’ዚ መገሻ’ዚ እንዳፈለጡ “ኣብ’ዚ ሞት ኣብ’ቲ ሞት!” ኢሎም ዝነቐሉ ምዉታት ንባዕላቶም ተሳተፊ ናይ ገዛእ ቅትለቶም እዮም። እተን ህጻናትን ቈልዑትን ሒዘን ኣብ’ዚ ሓደገኛ መገሻ’ዚ ዝተሳተፋ ኣዴታት እውን ኣብ ምቕታል ደቀን ተሳቲፈን እየን። ንነፍሳተን ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ክውስና ይኽኣላ እምበር ንህይወት እቶም ብዛዕባ ነፍሶም ክውስኑ ዘይክእሉ ህጻናት ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ክውስና መሰል የብለንን። እቶም ክሕግዙን ህይወታት ከድሕኑን ዝኽእሉ ዝነበሩ መርከበኛታትን፣ እቶም ነዚ ከይገብሩ ዝዓናቕፉ ኢሰብኣዊ ሕግታትን ኣብ ቅጥለት ናይ’ቶም ዝተቐዝፉ ተሳቲፎም እዮም። ኣውሮጳ፡ ኮታ’ስ ዓለም ብምልእታ ኣብ’ዚ ቅትለት’ዚ ተሳቲፋ እያ። እቲ ዝኾነ ቅትለት ድኣ’ምበር ሓደጋ ጥራሕ ኣይኮነን። እቶም ዝዓበዩ ጳጳስ ዓለም ነታ መዓልቲ ‘መዓልቲ ሕፍረት ዓለም’ ኢሎም ገሊጾማ። ሓቖም። እንተኾነ ደንጕዮም ሓፊሮም። ከም’ዚ ዝኣመሰለ መቕዘፍቲ ሎሚ መፈለምትኡ ኣይኮነን። ዓለም’ውን ሓፊረ ኢላ። ዓለም እውን ደንጕያ ሓፊራ። ንምዃኑ’ኸ ብርግጽ ሓፊራ ድያ? ማዕከናት ሓበሬታ ዓለም ብምልኡ ንገለ መዓልታት ተወዓዊዑሉ። ‘ንሕልና ኣውሮጳ ዘነቓንቕ ተርእዮ’ ተባሂሉ ተገሊጹ። ሕልና ኣውሮጳ’ኸ ብርግጽ ተነቓኒቓ’ዶ? ሓንቲ ኢዮታ እዃ ኣይተነቓነቐትን። ሓበሬታዊ ኣፈኛ ሕብረት ኣውሮጳ በቲ ዝኾነ ቅዝፈት ዝኾነ ዝቕየር ሕጊ ከምዘየሎ ቅድሚ ትማሊ ብዕሊ ኣፍሊጡ። ህይወት ከምዝነበረቶ ክትቅጽል እያ። እቶም ዘልቀስናን፡ ዝጸላናን፡ ጽንዓት ወለድን ጽድቂ ምዉታትን ዝተመነናን፡ ሽግርና ኣምላኽ ባዕሉ ክፈትሓልና ዝተመባጻዕናን እውን ናብ’ቲ ልሙድ ህይወትና ክንምለስ ኢና። ድሕሪ ቁሩብ ከኣ ኣሳእል ምዉታትና ተሪፉ ስእልታት መርዓናን ሕጸናን ልደታት ደቃትናን፣ ስእልታት ዕረፍትናን ኣብ ፈይስቡክ ክንልጥፍ ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ቁሩብ ከኣ መንእሰያትና ኣብ ሲናይ ክጥብሑን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ክጥሕሉን እዮም። ደጊምና ከኣ ከነእዊ ኢና። ብልቢ እንተደሊና ግን ንከምዚ ዝኣመሰለ ቅትለትን ነፍሰ ቅትለትን ደው ከነብሎ ንኽእል ኢና። ነቲ መንእሰይ ካብ ህድማን ፍረኣልቦ ሞትን ዝበለጸ ምርጫ ከነቕርበሉ ንኽእል ኢና።
ካብ’ቲ ምዉቕ ሓዘን ኣበራቢረኩም እንተዄይነ ኣይትሓዙለይ። ኣነ’ውን ካብ’ቶም ነዞም መንእሰያት ዝቐተልኩ እዬ። ኣነ’ውን ከማኹም ሓዛኒ እዬ። ነቲ ጉዳይ ብጽሞናን ብውድዕነትን ንርኣዮ ጥራሕ እዬ ክብል ደልየ።
                                                   ሓውኹም፣       ዳንኤል ሰ. ተስፋይ ጀርመን

Thursday, October 3, 2013

Dozens Eritrean migrants die after boat sinks off Italy's coast

Dead bodies are covered with sheets at the port of Lampedusa
A boat carrying hundreds of migrants mostly Eritreans & Somalis went down off Italy's southern coast on Thursday, killing dozens and leaving scores missing, officials said.


Italian coast guard Commander Floriana Segreto told that at least 73 people had been confirmed dead with another 151 people rescued, adding that "lots more" people remained in the water. Citing authorities, Reuters later reported the death toll had reached 92.
Officials said there were between 400 and 500 migrants on the boat when it sank in the Mediterranean Sea off the Sicilian island of Lampedusa.Lampedusa Mayor Giusy Nicolini told Reuters the death toll was rising and the victims were mostly Somalis and Eritreans.
"It's horrific, like a cemetery, they are still bringing them out," Nicolini said, adding that the dead included at least one child and a pregnant woman.
Coast guard ships and helicopters from across the region, as well as local fishing boats were on the scene trying to find survivors, coast guard spokesman Marco Di Milla told The Associated Press.
The vessel was thought to have left Libya, according to the U.N. refugee agency UNHCR.
some of the passengers rescued near Lampedusa early on Thursday.
Almost 500 people were reported dead or missing making the crossing from Tunisia to Italy last year, the UNHCR said.
Thursday's migrant shipwreck was one of the deadliest in recent times and the second one this week off Italy: On Monday, 13 men drowned while trying to reach southern Sicily when their ship ran aground just a few yards from shore.
 According to the U.N. refugee agency, 8,400 migrants landed in Italy and Malta in the first six months of the year, almost double the 4,500 who arrived during the first half of 2012.The U.N. High Commissioner for Refugees had recorded 40 deaths in the first half of 2013 for migrants arriving in Italy and Malta, and a total of 500 for all of 2012, based on interviews with survivors. Fortress Europe, an Italian observatory that tracks migrant deaths reported by the media, says about 6,450 people died in the Canal of Sicily between 1994 and 2012.

Thursday, September 19, 2013

New sanctions on Eritrea


Security Council placed additional sanctions on Eritrea on 5th December 2011
Christian Solidarity Worldwide (CSW) and Human Rights Concern Eritrea (HRCE) have called for the imposition of targeted sanctions on key Eritrean officials in order to secure the release of prominent politicians and journalists who have been detained incommunicado for the last twelve years.
On 18 September 2001 the Eritrean government closed all independent media outlets, detaining several journalists and eleven of fifteen prominent ruling party members who had called for democracy, along with their family members. None of the detainees have been charged or tried. While on several occasions members of the ruling regime have denied all knowledge of named detainees, unwittingly transforming these cases into enforced disappearances, regime apologists often attempt to portray the lack of due process as protection against certain death sentences.
Credible reports indicate the detainees are held incommunicado in life threatening conditions in Era Ero, a purpose-built remote prison, where they are subjected to privations and inhuman and degrading treatment. Their hands are reportedly cuffed in front of their bodies during the day and behind their backs at night. They are held in indefinite solitary confinement, have not been allowed to see other prisoners, have no access to family or legal representatives, are referred to by a number, and receive no form of mental stimulation, since guards are ordered not to converse with them. They are also subjected to torture. At least 15 prisoners are reported to have died as a result of the harsh conditions, while nine are said to be suffering severe health challenges.
In a 2003 ruling on the cases of eleven of the detained politicians the African Commission found Eritrea to be in violation of the African Charter on Human and Peoples Rights, and urged the government to free the individuals immediately and pay them compensation. In a 2007 ruling the Commission stressed that "no political situation justifies the wholesale violation of human rights", and called for detained journalists to either be released or brought "to a speedy and fair trial." The Commission also called on Eritrea to lift its press ban, to grant the detainees immediate access to their families and legal representatives, and to ensure they received compensation. The Eritrean government has ignored both decisions.
Elsa Chyrum, Director of HRCE said: "The treatment meted out to the innocent prisoners in Era Ero is barbaric and inhumane. No government should be allowed to subject its people to treatment that amounts to a crime against humanity. Twelve years is too long. Given the severity of the situation and Eritrea's continued flouting of the African Commission rulings, it is time for the international community to seriously consider imposing targeted sanctions on the President and his close political allies as pressure for the release of these detainees."
Khataza Gondwe, CSW's Africa and Middle East Team Leader said: "The treatment meted out to these prisoners is an affront to human dignity and a violation of Eritrea's obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the African Charter. These people peacefully requested a free and democratic Eritrea where the rule of law was upheld, yet for the last twelve years they have been held in deliberately life-threatening conditions where fifteen may have died and others are reportedly close to death. Time is of the essence. CSW echoes the call for sanctions targeting key individuals within the Eritrean government with a view to securing compliance with the African Commission decisions that stipulate the immediate release of these prisoners."

"MeqaleH Forto (መቓልሕ ፎርቶ)" Underground Eritrean newspaper published

An underground newspaper was circulated on the streets of Asmara yesterday, 12 years after the Eritrean government banned all privately owned media and arrested journalists and proprietors, Freedom Friday Movement (Arbi Harnet) has announced. 
MeqaleH Forto, which means Echoes of Forto, is said to have been inspired by the attempted coup on 21 January this year. The paper is produced by a small team both inside Eritrea and in the diaspora, and is distributed using informal links and networks.
Freedom Friday activists say that while their pilot circulations have been limited, there is plenty of room for expansion.
In its inaugural edition, MeqaleH Forto included Tigrigna and Arabic articles about Freedom Friday and the other diaspora based resistance movements, in line with the objectives of the movement to link the resistance inside the country to those in the diaspora.
The paper is financed by supporters of the movement, who have are mainly been mobilised via Facebook and other social media platforms.
"The date is significant for us as the very last editions of Eritrea's fledgling private newspapers ran last 12 years ago today," the team said. "While we are aware that one underground newsletter with extremely limited circulation isn't the answer to freedom of press in a secretive country such as Eritrea, it is our contribution to keeping that hope alive for us and others to build on."
Initial reactions to the inaugural issue were said to be generally positive and Freedom Friday is now looking for media professionals and those with links and networks inside the country to support in the production and distribution of subsequent issues.

Thursday, June 13, 2013

Ethiopia opened new camp for Eritrean refugees

Eritrean refugee camp  Shimelba, Ethiopia
The UN refugee agency has opened a new camp in northern Ethiopia to house the increasing number of Eritrean refugees entering the country. A total 776 Eritrean refugees have already been transferred to Hitsats Camp, which can house up to 20,000 refugees. 

This is a big step forward in the protection of Eritrean refugees in this area, said Michael Owor, head of UNHCR's sub-office in Shire, which has erected 200 family tents and dug a communal well to handle the arrival of the new refugees at the camp on land provided by the Ethiopian government.
The government has also set up a temporary medical clinic and reception facilities for arriving refugees.
So far this year, UNHCR and the government's refugee agency, the Administration for Refugee and Returnee Affairs (ARRA), have registered more than 4,000 Eritrean refugees, overwhelming the capacity of the existing three camps in the region, which house nearly 49,000 refugees. A large number of the new arrivals are unaccompanied minors who require special protection.
Eritrean refugees board a bus for transfer to a new refugee camp Hitsats.
What is unusual is that most of the Eritrean refugees fleeing to Ethiopia are young educated men from cities, unlike most refugee situations where the majority of refugees are women and children.
The predominance of young men is a pattern observed throughout the region, where Eritrean refugees tell UNHCR staff they are fleeing indefinite military service for both men and women.
In eastern Sudan, the UN refugee agency has also seen a significant number of children arriving on their own, but the number of refugee arrivals has dropped to between 400 and 600 per month this year from 2,000 a month in 2012. The total number of Eritrean refugees in Sudan is more than 114,500.
In Djibouti, arrivals are holding steady, at 112 for the first five months of this year, practically the same as the 110 Eritreans who arrived in the same period last year.
Eritrean refugees cross into Ethiopia through 16 entry points from which they are collected and brought to a reception station for screening and registration. Before departure from the reception center, the refugees are issued with basic assistance items, including sleeping mats, blankets, jerrycans, water buckets, soap and mosquito nets. They are also provided with tents and food rations once they get to the new camp.
As of the end of May, Ethiopia is hosting 71,833 Eritrean refugees in four camps in Tigray region and two others in the Afar region in north-eastern Ethiopia. Transfers to the new camp are taking place every second day.